POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU ADWOKATDIDUCH.PL

§1
Informacje ogólne
Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://adwokatdiduch.pl (zwanej dalej: „Serwisem”). W niniejszym dokumencie (zwanym dalej: „Polityką”) zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

§2
Administrator danych i kontakt do niego
1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch, ul. Tadeusza Kościuszki 20/2, 44-100 Gliwice, NIP: 6312708309, REGON: 523435049 (zwany dalej: „Administratorem”) tel.: 727-496-747, adres email: tomasz.diduch@adwokatura.pl / kancelaria@adwokatdiduch.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
§3
Zakres zbieranych danych
1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

§4
Źródło danych
1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

§5
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
1) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej: „RODO”);
2) udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

§6
Prawo do wycofania zgody
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

§7
Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

§8
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:
1) żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
2. Pani/a dane mogą być również udostępnione dostawcom usług zewnętrznych w zakresie usług IT oraz księgowości, którzy to będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§10
Czas przechowywania danych
1. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

§11
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
W ramach Serwisu, Administrator korzysta z usługi analizy statystycznej ruchu poprzez usługę Google Analytics, udostępnianą przez Google Inc. z siedzibą w USA. Administrator nie przekazuje do usługodawcy żadnych danych osobowych Użytkowników, a wyłącznie zanonimizowane informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników z wykorzystaniem plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

§12
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
3. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
4. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

§13
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem RODO, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany niniejszej Polityki.
3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 15 lutego 2024 roku.