Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://adwokatdiduch.pl [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 20/2, NIP: 6312708309, tel.: 727-496-747, e-mail: tomasz.diduch@adwokatura.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

1.   Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.   Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

1.   Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/Pana.

2.  Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1.   analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
2.   udzielania odpowiedzi na zadane pytania, kontaktu telefonicznego bądź prowadzenia korespondencji e-mail w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/Pana zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników;
3.   Serwis korzysta z wtyczki Google Analytics który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie. Dane pozyskane w ten sposób wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i są przechowywane przez okres 14 miesięcy.  Użytkownik (Pani/Pan) może w każdej chwili zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, a następnie postępować zgodnie z wskazanymi tam instrukcjami. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu, w którym zostały mu przekazane bądź też w celach statystycznych poprzez wtyczkę Google Analytics.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

1.  Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pani/Pan skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:
1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione dostawcy hostingu.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie