Upadłość przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje Klientów z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego oraz województwa opolskiego w sprawach o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców ( tzw. „upadłość firmy”).

Celem upadłości przedsiębiorcy jest możliwe jak najwyższe zaspokojenie roszczeń wierzycieli, przy zachowaniu (w razie zaistnienia racjonalnych względów) dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Co jednak istotne, w odniesieniu
do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, podobnie jak w przypadku konsumentów wskazuje,
iż nadrzędną zasadą winno być umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość przedsiębiorcy Gliwice Adwokat Tomasz Diduch 18 czerwca 2024

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy może zostać złożony przez dłużnika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Tym samym zdolność upadłościową w tym zakresie posiadają:
1. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
2. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
3. jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c. (tzw. „ułomna osoba prawna”) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową (np. spółka jawna, spółka partnerska);
4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
5. wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
6. wspólnicy spółki partnerskiej.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż zdolność upadłościowa przysługuje wyłącznie podmiotom niewypłacalnym, tj. takim którzy utracili zdolność
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się przy tym, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Ponadto ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, wymaga aby przedsiębiorca który chce złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości posiadał wielu
(tj. przynajmniej dwóch) wierzycieli.

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają dłużnicy, chcący otrzymać upadłość przedsiębiorcy.

Tak, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego podmiotu nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Dlatego też w razie braku majątku (ew. w razie jego niewysokiej wartości) podmiotu zgłaszającego wniosek
o ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony.
Co jednak istotne, brak majątku przedsiębiorcy nie stanowi usprawiedliwienia dla niezłożenia wniosku o upadłość w przypisanym, 30-dniowym terminie od dnia
w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy należy uiścić:
1. opłatę sądową od wniosku w wysokości 1.000,00 złotych;
2. zaliczka na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (aktualnie jest to kwota w wysokości 6.736,60 złotych).

Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ustalane jest indywidualnie z klientem
w zależności od okoliczności danej sprawy i związanego z tym nakładu pracy adwokata. 

Złożenie wniosku o upadłość inicjuje etap postępowania o ogłoszenie upadłości. Sąd powinien wydać w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości. Wskazany termin ma jednak tylko charakter instrukcyjny. Oznacza to, że sąd nie jest nim związany i jego przekroczenie nie powoduje żadnych konsekwencji. W praktyce czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości zależy od obciążenia pracą konkretnego sądu upadłościowego oraz od tego, czy wniosek spełnia wymogi formalne i jest odpowiednio uzasadniony.

Zadaj pytanie dotyczące upadłości przedsiebiorców