Prawo Gospodarcze Gliwice

PRAWO GOSPODARCZE GLIWICE

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego oraz województwa opolskiego w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach oferuje świadczenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również merytoryczne wsparcie
w incydentalnych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo Gospodarcze Gliwice Adwokat Tomasz Diduch 24 kwietnia 2024

W JAKICH KATEGORIACH SPRAW REPREZENTUJĘ KLIENTÓW?

Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, reprezentując interesy Klientów między innymi w następujących kategoriach spraw z zakresu prawa gospodarczego:

 

  1. SPORZĄDZANIE UMÓW SPÓŁEK, AKTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH,
    JAK RÓWNIEŻ REPREZENTACJĘ W TOKU POSTĘPOWAŃ REJESTROWYCH W KRAJOWYM REJESTREM SĄDOWYM

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch oferuje przygotowywanie umów spółek oraz aktów założycielskich, jak również reprezentację w toku postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych oraz rejestrację spółki za pośrednictwem portalu S24.

 

  1. PRZYGOTOWYWANIE ORAZ OPINIOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic w zakresie oferowanych przez siebie usług oferuje również przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentacji przedsiębiorców, w tym np. umów z kontrahentami, umów o pracę oraz wewnętrznych regulaminów. 

 

  1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I REPREZENTACJA W TOKU POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Wśród spraw z zakresu prawa gospodarczego, w których adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje usługi prawne, są również sprawy z zakresu windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów,
jak również reprezentację w toku innych postępowań sądowych, w tym reprezentację członków zarządu w sprawach dot. odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

  1. PRZYGOTOWYWANIE ZGŁOSZEŃ WIERZYTELNOŚCI I REPREZENTACJA
    W TOKU POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch oferuje również kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, w tym m.in. przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz reprezentację wierzyciela, dłużnika oraz upadłego w toku postępowań upadłościowych.

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają klienci zainteresowani prawem gospodarczym

Na gruncie obowiązujących przepisów, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) co do zasady nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, niemniej jednak zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego. W tym zakresie, najbardziej doniosłe znaczenie ma art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.). Zgodnie z jego treścią, w przypadku bezskuteczności egzekucji względem spółki, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Wierzyciel,
aby dochodzić zaspokojenia od członka zarządu nie musi wykazywać, iż wyczerpał on możliwość egzekucji z majątku spółki. Ustalenie bezskuteczności egzekucji, może wystąpić również np. poprzez przedstawienie postanowienia sądu
o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek spółki nie wystarczy na koszty postępowania. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek
o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu
w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu
w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania względem jej wierzycieli w sposób ograniczony. Odpowiedzialność ta jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty określonej w treści umowy spółki – tzw. sumy komandytowej. Inaczej przedstawia się zakres odpowiedzialności komplementariusza, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej.

Zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego jest uprawnieniem wierzyciela, z którego powinien on skorzystać w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Co do zasady jest ono wolne od opłat, przy czym zasada ta doznaje ograniczenia w sytuacji,
w której wierzyciel dokona zgłoszenia po upływie ww. terminu. Wierzyciel który zgłosił wierzytelność po upływie trzydziestodniowego terminu do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy,
w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel zwolniony jest z tego obowiązku, jeżeli zgłoszenie wierzytelności stanowi konsekwencję dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Ostatecznym momentem do którego możliwe jest zgłoszenie wierzytelności to zatwierdzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości – wierzytelność zgłoszoną po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału pozostawia się bez rozpoznania.

Zadaj pytanie dotyczące prawa gospodarczego