Upadłość konsumencka Rybnik

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje Klientów z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego oraz województwa opolskiego w sprawach o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Upadłość konsumencka jest postępowaniem umożliwiającym niewypłacalnemu dłużnikowi, będącemu konsumentem umorzenie ciążących na nim zobowiązań. Co jednak istotne, samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wywołuje skutku umorzenia zobowiązań, a wyłącznie otwiera ono drogę do ich umorzenia w przyszłości. Dlatego tak ważnym jest to, aby dłużnik w toku postępowania był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże dłużnikowi przejść wszystkie etapy postępowania upadłościowego. Jednocześnie należy wskazać, iż upadłość konsumencka nie jest jedyną metodą oddłużenia, obok upadłości są to postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (tzw. układ konsumencki) oraz podjęcie negocjacji z wierzycielami, celem zawarcia ugód w przedmiocie spłaty zadłużenia.
Upadłość konsumencka Rybnik Adwokat Tomasz Diduch 27 czerwca 2024

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, kończy się najczęściej na jeden z trzech wskazanych poniżej sposobów:
1. Ustalenie planu spłaty – długość planu spłaty uzależniona jest od tego, czy sąd w postanowieniu kończącym to postępowanie stwierdzi zawinienie dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności (np. poprzez lekkomyślne zaciąganie zobowiązań). W takiej sytuacji plan spłaty ustalany jest na okres do 84 miesięcy, zaś jeżeli sąd nie stwierdzi zawinienia w powstaniu stanu niewypłacalności plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość raty planu spłaty zależna jest zaś od możliwości zarobkowych dłużnika i jego uzasadnionych wydatków. Umorzenie zobowiązań następuje po wykonaniu planu spłaty, niemniej jednak dłużnik sam realizuje plan spłaty (np. poprzez uiszczanie zasądzonych kwot na rachunek bankowy jego wierzycieli), bez udziału syndyka masy upadłości, czy też komornika sądowego.
2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla dłużnika i polega ono na umorzeniu zobowiązań z chwilą uprawomocnienia się postanowienia, bez konieczności dokonania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli. Wydanie takowego orzeczenia następuje w sytuacji kiedy sytuacja finansowa dłużnika wskazuje, że nie będzie on w stanie wykonywać jakichkolwiek spłat na rzecz swoich wierzycieli.
3. Warunkowe umorzenie zobowiązań – rozwiązanie to występuje w sytuacjach
w których dłużnik w chwili orzekania nie ma możliwości spłacenia swoich wierzycieli, niemniej z okoliczności sprawy wynika, iż przeszkoda ta nie ma charakteru trwałego. Wówczas umorzenie zobowiązań wystąpi, jeżeli w terminie 5 lat, nie zostanie złożony wniosek o ustalenie planu spłaty.

Strategia działania

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wyróżnić dwa etapy.

01

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Pierwszym z nich jest postępowanie o ogłoszenie upadłości, inicjowane złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, a dłużnik posiada tzw. zdolność upadłościową, to postępowanie to kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

02

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka masy upadłości, przed którym faktycznie toczy się to postępowanie. To on kontaktuje się z dłużnikiem występującym na tym etapie w roli upadłego, zbiera wszystkie niezbędne informacje, ustala krąg wierzycieli upadłego, a także likwiduje masę upadłości (czyli spienięża majątek dłużnika). 

Powiązane usługi

Upadłość przedsiębiorcy

Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych firm i przedsiębiorców

Prawo Cywilne

Oferuję przygotowywanie projektów umów, windykację należności, dochodzenie odszkodowania.

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają dłużnicy, chcący otrzymać upadłość konsumencką

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30 złotych. Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ustalane jest indywidualnie z klientem w zależności od okoliczności danej sprawy i związanego z tym nakładu pracy adwokata. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką upadłości konsumenckiej to zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika (osobę znajdującą się w stanie niewypłacalności), jak również jego wierzyciela. Wniosek musi dotyczyć konsumenta, a zatem osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W związku ze zmianami przepisów obowiązującymi od 2020 roku powszechnym zjawiskiem jest również składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przez byłych przedsiębiorców, którzy zakończyli już prowadzenie działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości, musi on spełnić szereg wymogów formalnych od których zależy rozpoznanie wniosku upadłościowego przez właściwy sąd. Dlatego też przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również w toku postępowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać automatycznej utraty całego majątku. Co prawda ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z utratą prawa do zarządu nad majątkiem, który wchodzi do masy upadłości, niemniej jednak masa upadłości nie obejmuje całego majątku dłużnika, w szczególności przedmiotów niezbędnych do zaspokajania codziennych potrzeb, takich jak np. przedmioty urządzenia domowego (np. lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz itp.), ubrania codzienne, narzędzia niezbędne do osobistej pracy zarobkowej, czy przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika bądź jego rodziny (np. samochód jeżeli jest on niezbędny z uwagi na charakter niepełnosprawności dłużnika bądź członka jego rodziny).

Zadaj pytanie dotyczące upadłości konsumenckiej