Prawo Cywilne Gliwice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, reprezentując interesy Klientów w szerokim zakresie spraw o charakterze cywilnoprawnym, zarówno na etapie przesądowym, w trakcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

W JAKICH KATEGORIACH SPRAW REPREZENTUJĘ KLIENTÓW?
Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, reprezentując interesy Klientów między innymi w następujących kategoriach spraw z zakresu prawa cywilnego:

Prawo Cywilne Gliwice Adwokat Tomasz Diduch 18 czerwca 2024
1. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch oferuje reprezentacje Klientów 
w sprawach z zakresu naruszeń dóbr osobistych podlegających ochronie, takich jak np. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania („adwokat dobra osobiste Gliwice”). Dobra osobiste 
to dobra niemajątkowe podlegające ochronie prawnej które przysługują osobom fizycznym, ale również osobom prawnym oraz tzw. „ułomnym osobom prawnym”. Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny zawiera katalog dóbr osobistych, który to jednak nie ma charakteru zamkniętego (jak np. prawo do prywatności, czy kult osoby zmarłej). W razie naruszenia dóbr osobistych, ten czyje dobra osobiste zagrożone zostały cudzym działaniem, może żądać zaniechania tych działań. Jeżeli zaś dokonane zostało naruszenie dóbr osobistych, uprawniony może żądać od osoby która dopuściła się naruszenia, aby podjęła się ona usunięcia jego skutków, jak również żądać zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny oraz żądać odszkodowania.
 
2. REPREZENTACJA DŁUŻNIKA ORAZ WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIACH ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ
Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic w zakresie oferowanych przez siebie usług oferuje również reprezentację Klientów w postępowaniach dotyczących czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska). Skarga pauliańska jest specyficznym rodzajem powództwa, którego treścią 
jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku 
do wierzyciela, którego sytuacja uległa pogorszeniu na skutek tej czynności. Modelowym przykładem sytuacji w której zastosować można skargę pauliańską, jest np. stan faktyczny w którym dłużnik w obawie przed egzekucją z jego nieruchomości, przeniósł własność tejże nieruchomości na członka swojej rodziny.
 
3. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO
Wśród spraw z zakresu prawa cywilnego, w których adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje usługi prawne, są również sprawy z zakresu prawa rzeczowego („adwokat zasiedzenie Gliwice”). Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego, regulującym kwestie związane 
z powstaniem, treścią, zmianą i ustaniem prawa własności i innych praw do rzeczy. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów między innymi w następujących rodzajach spraw z zakresu prawa rzeczoego:
1) sprawy o zaniechanie immisji;
2) sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;
3) sprawy o zasiedzenie;
4) sprawy o zniesienie współwłasności;
5) sprawy o ochronę prawa własności (roszczenia windykacyjne oraz negatoryjne);
6) sprawy o ustanowienie, zmianę treści oraz zniesienie służebności (w tym służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu);
7) sprawy o ochronę posiadania.
 
4. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch oferuje również kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa zobowiązań („adwokat odszkodowania Gliwice”). Prawo zobowiązań jest działem prawa cywilnego regulującym kwestię obrotu majątkowego między podmiotami prawa cywilnego. Adwokat z Gliwic Tomasz Diduch reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, oferując usługi prawne m.in. w następujących przypadkach:
1) przygotowywanie i opiniowanie umów;
2) sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone (w tym za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy);
3) sprawy o windykację należności;
4) doradztwo w zakresie zawarcia, wykonywania oraz rozwiązania umów (np. umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy leasingu, umowy pożyczki, umowy zlecenia, umowy darowizny, umowy dożywocia) umowy najmu, umowy o roboty budowlane, a także umowy o dzieło lub zlecenia;
5) obrona pozwanego w sprawach o zapłatę (w tym przygotowanie sprzeciwów od nakazów zapłaty).
 
5. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje również Klientów w sprawach dotyczących prawa spadkowego („adwokat sprawy spadkowe Gliwice”), oferując usługi między innymi w następującym zakresie:
1) sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
2) sprawy o zachowek;
3) sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
4) sprawy o  dział spadku;
5) sprawy dotyczące roszczeń z tytułu zapisu i polecenia. 

 

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają klienci zainteresowani prawem cywilnym Gliwice

Zadatek to postanowienie umowne dotyczące wydania sumy pieniężnej lub rzeczy danej przy okazji zawarcia umowy. Skutkiem zastrzeżenia zadatku w treści umowy jest powstanie określonych uprawnień dla stron stosunku prawnego.
W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, zaś jeżeli sama wręczyła zadatek – może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Inaczej sytuacja przedstawia się w razie rozwiązania umowy oraz niewykonania umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, lub za które odpowiedzialność ciąży na obydwu stronach umowy. W takiej sytuacji zadatek powinien zostać zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Jak wynika więc z powyższego, celem zadatku jest zabezpieczenie późniejszej realizacji umowy. Co jednak istotne, aby wydaną sumę pieniężną lub rzecz uznać za zadatek, niezbędnym będzie precyzyjne zastrzeżenie tego w umowie. W innej sytuacji, sumę pieniężną wydaną przy okazji zawarcia umowy, należy uznać za zaliczkę, tj. część kwoty należnej za usługę lub towar mającą charakter przedpłaty za ww. usługę lub towar. Co istotne, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny nie definiują pojęcia zaliczki. Główna różnica między zadatkiem a zaliczką przejawia się w tym, iż w przypadku braku realizacji umowy, zaliczka podlega zwrotowi bez dodatkowych konsekwencji, tak jak ma to miejsce w przypadku zadatku.

Instytucja zasiedzenia umożliwia posiadaczowi samoistnemu, niebędącemu jej właścicielem, nabycie własności nieruchomości jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (w razie zaistnienia dobrej wiary), albo po upływie trzydziestu lat nieprzerwanego posiadania (w razie zaistnienia złej wiary). Posiadaczem samoistnym jest osoba która włada rzeczą jak właściciel, mimo iż nią nie jest (co istotne, osoba będąca np. najemcą lub dzierżawcą jest posiadaczem zależnym, a nie samoistnym). Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma kwestia istnienia dobrej lub złej wiary posiadacza samoistnego. Podręcznikowym przykładem dobrej wiary posiadacza samoistnego, jest posiadanie nieruchomości nabytej w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która to następnie okazała się nieważną. Istnienie dobrej wiary po stronie posiadacza samoistnego badane jest na chwilę w którą osoba taka weszła w posiadanie nieruchomości, tym samym ew. późniejsze powzięcie wiedzy o nieważności czynności prawnej na podstawie której osoba ta weszła w posiadanie nieruchomości, nie będzie stanowiło podstawy do przyjęcia, iż działała ona w złej wierze. Co również istotne z praktycznego punktu widzenia, obowiązujące w tym zakresie przepisy umożliwiają zaliczenie okresu posiadania poprzednika prawnego (np. rodzica) do okresu posiadania osoby aktualnie zajmującej daną nieruchomość. W razie zaistnienia przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia, należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla danej nieruchomości.

Zachowek stanowi formę ochrony interesów majątkowych osób najbliższych dla spadkodawcy, którzy to zostali pominięci (bądź uwzględnieni w mniejszym zakresie) w testamencie (co jednak istotne, zachowek przysługiwać może uprawnionym również przy dziedziczeniu ustawowym, choć takowe sytuacje mają co do zasady marginalne znaczenie). Przykładem sytuacji w której uprawnionemu będzie przysługiwać zachowek, będzie stan w którym na mocy testamentu ojciec (będący jednocześnie wdowcem) powołał do spadku o wartości 600.000,00 złotych wyłącznie jedno z trójki swoich dzieci (załóżmy przy tym, iż wszystkie dzieci spadkodawcy są pełnoletnie i zdolne do pracy). Wówczas to pozostała dwójka rodzeństwa będzie mogła domagać się zachowku od jedynego spadkobiercy. Co przy tym istotne, zachowek nie oznacza roszczenia o zwrot części spadku, gdyż jest to roszczenie o charakterze pieniężnym i dotyczy ono żądania zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Jak wyliczyć wartość zachowku?
Na przykładzie omówionej wyżej sytuacji, w pierwszej kolejności niezbędnym jest obliczenie udziału spadkowego który przysługiwałby uprawnionemu w razie dziedziczenia ustawowego. W tej sytuacji, każde z dzieci spadkodawcy nabyłoby udział o wysokości 1/3. Następnie należy ustalić, jaka wartość tego udziału przysługuje uprawnionemu w ramach zachowku (rozróżnienie jest istotne gdyż jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, w innych wypadkach połowa wartości tego udziału). W dalszej kolejności należy obliczyć substrat zachowku, tj. sumę wartości spadku, bez uwzględnienia zawartych w testamencie zapisów zwykłych i poleceń, ale z doliczeniem do wartości spadku wartości dokonanych darowizn (za wyjątkiem darowizn zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, jak i dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od śmierci spadkodawcy, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku). W przedstawionej wyżej sytuacji, substrat zachowku wynosić będzie 600.000,00 złotych i dla dokładnego wyliczenia zachowku należnego każdemu z pominiętych dzieci spadkodawcy niezbędnym będzie pomnożenie tej wartości przez ½ (z uwagi na fakt iż nie ma wśród nich niepełnoletnich i niezdolnych do pracy), a następnie przez 1/3 stanowiącą wartość ich udziału spadkowego gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.
W ten sposób, każde z dwojga pominiętych dzieci spadkodawcy może domagać się tytułem zachowku kwoty po 100.000,00 złotych. Pamiętać należy, iż roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu.

Zadaj pytanie dotyczące prawa cywilnego