Prawo Rodzinne Gliwice

PRAWO RODZINNE GLIWICE ? CZYM JEST PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE?
Prawo rodzinne stanowi jeden z fundamentów mojej praktyki zawodowej. Jest to gałąź prawa obejmująca szeroki zakres zagadnień, począwszy od spraw
o charakterze rozwodowym, alimentacyjnym, z zakresu władzy rodzicielskiej, poprzez sprawy wynikające ze stosunków przysposobienia, opieki i kurateli, aż po sprawy z zakresu stosunków majątkowych między małżonkami.

Prawo Rodzinne Gliwice Adwokat Tomasz Diduch 18 czerwca 2024

W JAKICH KATEGORIACH SPRAW REPREZENTUJĘ KLIENTÓW?
Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego, reprezentując Klientów między innymi w następujących kategoriach spraw z zakresu prawa rodzinnego:

1. ROZWÓD ORAZ SEPARACJA
Adwokat Tomasz Diduch z Gliwice w ramach prowadzonej przez siebie działalności oferuje reprezentację Klientów w postępowaniach o rozwód („adwokat rozwód Gliwice”) oraz separację („adwokat separacja Gliwice”). Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie pozwu
o rozwód, czy też separację, sporządzanie dalszych pism procesowych, reprezentację Klienta w toku postępowania sądowego, czy też mediacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok kończący postępowanie rozwodowe reguluje nie tylko kwestię rozwiązania małżeństwa stron, ale również:
1) winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
2) władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
3) zakres kontaktów z dziećmi;
4) wysokość alimentów na rzecz dzieci, jak i ew. na rzecz drugiego małżonka;
5) kwestię korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania.
Jak wynika więc z powyższego, skutki wyroku rozwodowego są zazwyczaj na tyle doniosłe, iż ważnym jest, aby na etapie postępowania rozwodowego korzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.

2. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach reprezentuje swoich Klientów również w sprawach o podział majątku wspólnego („podział majątku Gliwice”). Oferta usług świadczonych przez adwokata Tomasza Diducha w tym zakresie obejmuje nie tylko reprezentację w toku postępowania sądowego
w przedmiocie podziału majątku wspólnego, ale również ew. negocjacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu bez konieczności inicjowania postępowania sądowego.

3. USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
Adwokat Tomasz Diduch w ramach świadczonych przez siebie usług z zakresu spraw rodzinnych oferuje również reprezentację w ramach postępowań
o ustanowienie rozdzielności majątkowej(„rozdzielność majątkowa Gliwice”). Świadczone przeze mnie usługi prawne w tym zakresie obejmują przygotowanie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a następnie reprezentację w toku postępowania sądowego. Wskazać w tym miejscu należy, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej w toku postępowania sądowego możliwe jest w ramach braku jednomyślności w tym zakresie między małżonkami, przy jednoczesnym zaistnieniu „ważnych powodów” takich jak np. trwonienie majątku wspólnego na skutek uzależnień przez jednego z małżonków, czy też rażąca niegospodarność. Podkreślić jednak należy, iż małżonkowie mogą również w sposób zgodny określić ustrój majątkowy panujący w ich małżeństwie poprzez zawarcie umowy formie aktu notarialnego.

4. ALIMENTY (USTALENIE, PODWYŻSZENIE, OBNIŻENIE LUB ZNIESIENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO)
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach reprezentuje Klientów również w zakresie spraw alimentacyjnych („adwokat alimenty Gliwice”), zarówno w zakresie złożenia pozwu o ustalenie, podwyższenie, obniżenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Reprezentacja w tym zakresie obejmuje przygotowanie pozwu, jak również reprezentację w toku postępowania sądowego. Należy zauważyć, iż sprawy alimentacyjne wbrew pozorom należą do spraw
o skomplikowanym charakterze, co najczęściej wiąże się z koniecznością wykazania przed sądem rodzinnym usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak również możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Z tego też względu, w toku sprawy alimentacyjnej warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

5. WŁADZA RODZICIELSKA (POZBAWIENIE, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB PRZYWRÓCENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ)
Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic oferuje również pomoc prawną w zakresie władzy rodzicielskiej („adwokat sprawy rodzinne Gliwice”), zarówno co do jej pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia lub przywrócenia po jej wcześniejszym pozbawieniu. Pomoc świadczona przez adwokata w tym zakresie pozwala dokonać oceny, czy doszło do zaistnienia przesłanek przemawiających za zasadnością pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia lub też przywrócenia władzy rodzicielskiej.

6. UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM
Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarią Adwokacką w Gliwicach reprezentuje swoich Klientów również w zakresie spraw o uregulowanie kontaktów z dzieckiem („prawo rodzinne Gliwice”). W razie braku możności porozumienia między rodzicami, niezbędnym jest sądowe uregulowanie kontaktów które nastąpić może w ramach wyroku sądowego wydanego w ramach sprawy rozwodowej, bądź też w ramach postanowienia sądu wydanego na skutek zainicjowania sprawy o uregulowanie kontaktów.

7. USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA
Problem ustalenia miejsca pobytu dziecka powstaje najczęściej przy okazji spraw rozwodowych bądź też o separację. Co do zasady, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.Sąd może określić miejsce pobytu dziecka albo w toku sprawy o rozwód, bądź też w osobnym postępowaniu zainicjowanym przez osobę uprawnioną. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów również w zakresie postępowań o ustalenie miejsca pobytu dziecka („sprawy rodzinne Gliwice”).

8. USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA
Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic świadczy również usługi w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka („ustalenie ojcostwa Gliwice”, „zaprzeczenie ojcostwa Gliwice”). Ustalenie ojcostwa może nastąpić na dwa sposoby – jednym z nich jest uznanie dziecka przez jego ojca które dokonuje się na skutek złożenia przez mężczyznę oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Drugim sposobem jest sądowe ustalenie ojcostwa które jest niezbędne gdy nie zachodzi domniemanie ojcostwa, jak również w sytuacji braku złożenia przez ojca dziecka oświadczenia o uznaniu ojcostwa, jak i w przypadku braku potwierdzenia takiego oświadczenia przez matkę dziecka. Podobnież przedstawia się kwestia zaprzeczenia ojcostwa, gdzie jedyną możliwością obalenia domniemania ojcostwa jest wytoczenie stosownego powództwa przed sądem rejonowym.

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają klienci zainteresowani prawem rodzinnym

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego choć kwestia ta ma nad wyraz istotne znaczenie w sprawach rozwodowych. W praktyce przyjmuje się, iż wina za rozkład pożycia małżeńskiego obciąża tego małżonka którego które zachowanie (zarówno umyślne, jak i nieumyślne) stanowiło naruszenie obowiązków małżeńskich i skutkowało ono rozkładem więzi i pożycia małżeńskiego, bądź takowy rozkład pogłębiło. Co przy tym istotne, wina w rozkładzie pożycia nie podlega stopniowaniu, dla przyjęcia, iż obydwoje małżonkowie są współwinni za rozkład pożycia małżeńskiego wystarczy, gdy drugi małżonek swoim postępowaniem przyczynił się do tego rozkładu, chociażby stopień jego zawinienia był mniejszy. Sąd może odstąpić od orzekania o winie w rozkładzie współżycia małżeńskiego wyłącznie na zgodny wniosek stron postępowania. Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia ma istotne znaczenie z tego powodu, iż przesłanką wystarczającą do orzeczenia alimentów od małżonka wyłącznie winnego na rzecz drugiego z małżonków jest nie niedostatek, a jedynie istotne pogorszenie sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

Tak, przy czym należy wskazać, iż istotne znaczenie w tym zakresie ma fakt orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, ew. jeżeli oboje małżonkowie zostali obarczeni winą za rozpad małżeństwa, to małżonek znajdujący się w niedostatku może domagać się w sprawie rozwodowej zasądzenia alimentów
od współmałżonka. Niezbędnym jest jednak wówczas to, aby małżonek który miał zostać zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz drugiego małżonka, znajdującego się
w niedostatku, posiadał odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe. Jeżeli natomiast alimentów domaga się małżonek nieuznany za winnego w rozkładzie pożycia, od małżonka wyłącznie winnego za powstanie ww. rozkładu pożycia, to wówczas nie musi on znajdować się w stanie niedostatku, a wystarczającym będzie wyłącznie istotne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego wskutek orzeczenia rozwodu. Co przy tym szczególnie istotne, obowiązek alimentacyjny względem małżonka wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest w sytuacji zaistnienia trwałej przeszkody w jej wykonywaniu (przejawiającej się np. w odbywaniu wieloletniej kary pozbawienia wolności), jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. poprzez stosowanie przemocy fizycznej bądź psychicznej), albo w sytuacji w którejrodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. z uwagi na wieloletnie nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem, albo niewywiązanie się
z ciążącego na rodzicu obowiązku alimentacyjnego). Co przy tym istotne, w razie ustania przyczyny która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może dokonać przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Zadaj pytanie dotyczące prawa rodzinnego