Prawo Karne Gliwice

SPRAWY KARNE GLIWICE, OBROŃCA GLIWICE, ADWOKAT GLIWICE
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje Klientów z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego oraz województwa opolskiego w sprawach z zakresu prawa karnego.

ADWOKAT W SPRAWACH KARNYCH
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, reprezentując interesy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego przed sądami I i II instancji, w postępowaniu kasacyjnym oraz w postępowaniu wykonawczym.

Prawo Karne Gliwice Adwokat Tomasz Diduch 22 czerwca 2024

W JAKICH KATEGORIACH SPRAW REPREZENTUJĘ KLIENTÓW?
Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa karnego, reprezentując interesy Klientów między innymi w następujących kategoriach spraw z zakresu prawa karnego:

1. OBRONA OSKARŻONEGO (PODEJRZANEGO) W SPRAWACH KARNYCH, KARNO-SKARBOWYCH
Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic opierając się na zdobytej wiedzy
i doświadczeniu zawodowym w zakresie prawa karnego, jako adwokat występuje w charakterze obrońcy oskarżonego (podejrzanego) na każdym etapie
w postępowaniach karnych oraz karno-skarbowych, tj.:
1) w postępowaniu przygotowawczym;
2) w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;
3) w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;
4) w postępowaniu karnym wykonawczym;
5) w postępowaniu kasacyjnym;
6) w postępowaniu o wznowienie postępowania.

2. OBRONA OBWINIONEGO W SPRAWACH WYKROCZENIOWYCH
Prawo do korzystania ze wsparcia obrońcy, którego funkcję pełnić może wyłącznie adwokat lub radca prawny, przysługuje nie tylko oskarżonemu w sprawach karnych, ale również obwinionemu w sprawach o wykroczenia. Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gliwicach podejmuje się obrony
w sprawach dot. czynów zabronionych stypizowanych w treści ustawy z dnia
20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń oraz w innych aktach rangi ustawowej.

3. OBRONA W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM
Skazanemu również przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania
z pomocy obrońcy, w toku postępowania wykonawczego, następującego
po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego. Adwokat Tomasz Diduch z Gliwic podejmuje się obrony w postępowaniu wykonawczym m.in.
w następujących rodzajach spraw:
1) o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
2) o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
3) o skrócenie czasu trwania środka karnego (w tym zakazu prowadzenia pojazdów);
4) o wydanie wyroku łącznego.

4. SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODBYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO (SDE)
Poza wspomnianymi wyżej sprawami prowadzonymi na etapie postępowania wykonawczego, Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach reprezentuje Klientów również w sprawach o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

5. REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO W TOKU POSTĘPOWANIA KARNEGO
W toku postępowania karnego, nie tylko oskarżonemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy adwokata, czy też radcy prawnego. Zgodnie z treścią art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Adwokat Tomasz Diduch prowadzący Kancelarią Adwokacką w Gliwicach oferuje kompleksową reprezentację pokrzywdzonego w toku postępowania karnego, poczynając od przygotowania pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentacji pokrzywdzonego w toku czynności procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie na etapie postępowania sądowego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

 

Często zadawane pytania

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają klienci zainteresowani prawem karnym

W razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Co przy tym istotne, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku skazania na karę dożywotnego pozbawienia wolności, gdzie zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku skazania na karę ograniczenia wolności (polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd) zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jeżeli zaś sąd zdecyduje o odstąpieniu od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Pamiętać jednak należy o paru istotnych zastrzeżeniach. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, jak również zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego. Na zakończenie należy podkreślić, iż nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne w razie zaistnienia następujących przesłanek. Po pierwsze, wina i społeczna szkodliwość czynu nie mogą być znaczne. Po drugie, okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości. Po trzecie, sprawca przestępstwa który chciałby skorzystać z tej instytucji nie może być osobą karaną za popełnienie przestępstwa umyślnego.
Po czwarte, postawa sprawcy a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia musza uzasadniać przypuszczenie, iż orzeczenie warunkowe umorzenia postępowania, nie będzie stało na przeszkodzenie przestrzegania porządku prawnego przez sprawcę. Warunkowe umorzenie postępowania nie może zostać zastosowane względem sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Niewątpliwym dobrodziejstwem tej instytucji z punktu widzenia sprawcy przestępstwa jest fakt, iż mimo stwierdzenia jego winy, warunkowe umorzenie postępowania nie jest równoznaczne z wyrokiem skazującym, a zatem takowy sprawca może uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny nie orzeka z urzędu, ale na wniosek który złożyć może m.in. skazany, jego obrońca, prokurator lub dyrektor zakładu karnego.Skazanemu może zostać udzielone zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE, jeżeliorzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, bądź też jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i skazanemu do obycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, jeżeli nie zachodzą warunki przewidziane wart. 64 § 2, art. 64a lub art. 65 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.Kolejnymi wymogami udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE jest posiadanie przez skazanego są posiadanie przez skazanego określonego miejsca stałego pobytu, zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym, warunki techniczne umożliwiające odbywanie kary w ramach SDE oraz niezaistnienie przesłanek wskazujących, iż odbycie kary w tym systemie będzie stało w sprzeczności z celami kary. W praktyce orzeczniczej nie ulega wątpliwości,
iż zdecydowanie większe szanse na uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mają sprawcy incydentalni.

Zadaj pytanie dotyczące prawa karnego