Upadłość konsumencka Świętochłowice

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka Świętochłowice – Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów ze Świętochłowic w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz w sprawach o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (tzw. upadłość firmy).

Reprezentacja w sprawie obejmuje cały tok postępowania, tj. od momentu gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Jednocześnie w związku z nowelizacją przepisów i informatyzacją postępowań upadłościowych, w zależności od woli Klienta, współpraca może mieć prawie całkowicie charakter zdalny.

CO TO JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ŚWIĘTOCHŁOWICE?

Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zadłużenia ciążącego na dłużniku w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, tj. doprowadzenia do sytuacji w której zobowiązania dłużnika niewypłacalnego ulegną umorzeniu, dzięki czemu będzie on mógł rozpocząć dalsze życie bez ciążących na nim długów.

Co jednak istotne, upadłość konsumencka nie jest jedyną metodą oddłużenia, obok upadłości są to postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (tzw. układ konsumencki) oraz podjęcie negocjacji z wierzycielami, celem zawarcia ugód w przedmiocie spłaty zadłużenia.

Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czy też w postępowaniach o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jak również w negocjacjach z wierzycielami.

Upadłość konsumencka
shadow
Upadłość konsumencka
shadow

kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika (osobę znajdującą się w stanie niewypłacalności), jak również jego wierzyciela. Wniosek musi dotyczyć konsumenta, a zatem osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od 2020 roku powszechnym zjawiskiem jest również składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców ale warunkiem skuteczności takiego wniosku jest uprzednie zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej.

 Niezależnie od tego, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości, musi on spełnić szereg wymogów formalnych od których zależy rozpoznanie wniosku upadłościowego przez właściwy sąd. Dlatego też przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również w toku postępowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch  reprezentuje zarówno dłużników oraz wierzycieli w toku postępowań upadłościowych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ŚWIĘTOCHŁOWICE - ETAPY POSTĘPOWANIA


W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wyróżnić dwa etapy. Pierwszym z nich jest postępowanie o ogłoszenie upadłości które rozpoczyna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, a dłużnik posiada tzw. zdolność upadłościową, to postępowanie to kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Drugim etapem jest postępowanie po ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka masy upadłości, przed którym faktycznie toczy się to postępowanie. To on kontaktuje się z dłużnikiem występującym na tym etapie w roli upadłego, zbiera wszystkie niezbędne informacje, ustala krąg wierzycieli upadłego, a także likwiduje masę upadłości (czyli spienięża majątek dłużnika). Niemniej jednak brak majątku nie stanowi przeszkody do skutecznego prowadzenia procedury upadłościowej.

Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów zarówno w toku postępowania o ogłoszenie upadłości oraz postępowania po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

SKUTKI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ ŚWIĘTOCHŁOWICE


Postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, kończy się najczęściej na jeden z trzech niżej wskazanych sposobów:

1. Ustalenie planu spłaty – długość planu spłaty uzależniona jest od tego, czy sąd w postanowieniu kończącym to postępowanie stwierdzi zawinienie dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności (np. poprzez lekkomyślne zaciąganie zobowiązań). W takiej sytuacji plan spłaty ustalany jest na okres do 84 miesięcy, zaś jeżeli sąd nie stwierdzi zawinienia w powstaniu stanu niewypłacalności plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość raty planu spłaty zależna jest zaś od możliwości zarobkowych dłużnika i jego uzasadnionych wydatków. Umorzenie zobowiązań następuje po wykonaniu planu spłaty, niemniej jednak dłużnik sam realizuje plan spłaty (np. poprzez uiszczanie zasądzonych kwot na rachunek bankowy jego wierzycieli), bez udziału syndyka masy upadłości, czy też komornika sądowego.

2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla dłużnika i polega ono na umorzeniu zobowiązań z chwilą uprawomocnienia się postanowienia, bez konieczności dokonania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli. Wydanie takowego orzeczenia następuje w sytuacji kiedy sytuacja finansowa dłużnika wskazuje, że nie będzie on w stanie wykonywać jakichkolwiek spłat na rzecz swoich wierzycieli.

3. Warunkowe umorzenie zobowiązań – rozwiązanie to występuje w sytuacjach w których dłużnik w chwili orzekania nie ma możliwości spłacenia swoich wierzycieli, niemniej z okoliczności sprawy wynika, iż przeszkoda ta nie ma charakteru trwałego. Wówczas umorzenie zobowiązań wystąpi, jeżeli w terminie 5 lat, nie zostanie złożony wniosek o ustalenie planu spłaty.

Jak widać ogłoszenie upadłości nie powoduje samo w sobie umorzenia zobowiązań. W związku z powyższym w toku postępowania warto skorzystać z reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch reprezentuje Klientów aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ŚWIĘTOCHŁOWICE (UPADŁOŚĆ FIRMY)


Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch oferuje swoje usługi również w zakresie upadłości przedsiębiorców (tzw. upadłość firmy).

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, podobnie jak w przypadku konsumentów, możliwe jest w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, a stan ten co do zasady występuje, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.  Co przy tym istotne, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Adwokat Tomasz Diduch oferuje pełną reprezentację przedsiębiorców chcących złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, warto rozważyć możliwość porozumienia się z wierzycielami, m.in. w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ ŚWIĘTOCHŁOWICE?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30,00 złotych. Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ustalane jest indywidualnie z klientem w zależności od okoliczności danej sprawy i związanego z tym nakładu pracy adwokata.

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy wymaga uiszczenia na rachunek bankowy właściwego sądu opłaty sądowej w wysokości 1.000,00 złotych oraz zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej również ustalane jest indywidualnie z klientem po ustaleniu okoliczności faktycznych sprawy i związanego z tym nakładu pracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematami: upadłość konsumencka Świętochłowice oraz upadłość przedsiębiorcy Świętochłowice zapraszam do kontaktu z tut. Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch:
ul. Tadeusza Kościuszki 20/2, 44-100 Gliwice
tel.: 727-496-747
adres e-mail: tomasz.diduch@adwokatura.pl