Ile trzeba mieć długów aby ogłosić upadłość konsumencka?

Ile trzeba mieć długów aby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest doprowadzenie do umorzenia zadłużenia ciążącego na Dłużniku. Od chwili zliberalizowania w 2020 roku przesłanek umożliwiających wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, temat ten cieszy się zainteresowaniem wielu osób chcących ogłosić swoją upadłość. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: Ile trzeba mieć długów, aby ogłosić upadłość konsumencką?
W niniejszym artykule postaram się udzielić informacji na ten temat.

  1. Wobec kogo może zostać ogłoszona upadłość konsumencka?

Podstawa prawna dla postępowań upadłościowych wynika z treści ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe. Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy, kluczowym kryterium dla ustalenia zdolności upadłościowej dłużnika jest zaistnienie stanu niewypłacalności.

  1. Co w praktyce oznacza „niewypłacalność”?

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, niewypłacalność dłużnika oznacza, że utracił zdolność
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność nie musi oznaczać, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, ale że jego dochody
i majątek są niewystarczające do pokrycia wymagalnych zobowiązań (a zatem takich, w których upłynął już termin płatności). Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie uzależniają wystąpienia stanu niewypłacalności od istnienia określonego kwotowo zadłużenia. I jest to całkowicie racjonalne – w zależności
od okoliczności konkretnej sprawy inaczej będzie przedstawiać się powstanie stanu niewypłacalności. Dla dłużnika którego jedynym dochodem jest niskie świadczenie emerytalne, istnienie zadłużenia w wysokości 15.000,00 złotych stanowić może kwotę, której nie będzie on w stanie uregulować, czego skutkiem będzie właśnie zaistnienie stanu niewypłacalności. Taka sama wysokość zadłużenia nie będzie skutkować istnieniem stanu niewypłacalności w stosunku do specjalisty uzyskującego np. wysokie dochody z tytułu umowy o pracę.

Reasumując, nie ma jakiegokolwiek limitu kwotowego decydującego o zaistnieniu stanu niewypłacalności, zaś wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

  1. Czy każda osoba może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. Przepisy wykluczają możliwość ogłoszenia tej upadłości w stosunku do osób które:

  1. Nie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (czyli konsumentami) – dlatego też co oczywiste, postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie może być wydane np. względem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
  2. Nie znajdują się w stanie niewypłacalności – czyli np. w stosunku do osób które zaciągnęły wiele zobowiązań na wysokie kwoty, ale są one terminowo spłacane, bądź też w stosunku do osób których wartość majątku znacznie przekracza wysokość ciążącego na nich zadłużenia.

Upadłość Gliwice ile trzeba mieć długów by ogłosić upadłość 18 czerwca 2024

 

  1. Podsumowanie

Nie istnieje minimalna kwota długu, która jest wymagana do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kluczowym kryterium dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli niemożność regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz posiadanie statusu konsumenta.